Laat een bericht achter.


Momenteel zijn wij niet beschikbaar. Laat een bericht achter en wij nemen spoedig contact op.

Laat een bericht achter.

Algemene verkoopsvoorwaarden Semmatec

 

Ondernemingsgegevens


Semmatec VOF

Wetsberg 48, 3980 Tessenderlo

[email protected]
+32 497 42 15 89

Ondernemersnummer: 0662.879.489

BTW-nummer: BE0662.879.489

VOF, Semmatec, Wetsberg 48, 3980 Tessenderlo, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt

Bankgegevens

KBC Bank

BE64 7370 4863 6752

KREDBEBB


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Semmatec, een vereniging onder firma met maatschappelijke zetel te Wetsberg 48 – 3980 Tessenderlo, BTW BE0662.879.489, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Semmatec moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij verklaart dat hij de Voorwaarden heeft geraadpleegd en dat hij  instemt met de toepasselijkheid ervan, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Semmatec aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Leveringen binnen België zijn gratis vanaf 75 euro. Kosten voor verzending onder de 75 euro bedragen 8,49 euro in België.  Kosten voor verzending naar het buitenland kunnen aangevraagd worden.  Retourneerkosten zijn steeds voor rekening van de klant.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Semmatec niet.  Semmatec is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Semmatec is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant per mail om vooraf met ons contact op te nemen.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Semmatec.  Semmatec kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Online aankopen

 

Na het toevoegen van de gekozen producten in de winkelwagen, dient de Klant zich te registreren of, indien hij zich al eerder registreerde, in te loggen.  In een volgende stap kiest de Klant, na het aanvaarden van de algemene voorwaarden, de gewenste betalingsmethode.

 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 

  • Bancontact/Mister Cash
  • overschrijving op rekeningnummer BE64 7370 4863 6752
  • SOFORT Banking
  • Belfius Direct Net
  • Kredietkaart (Visa, Maestro, Mastercard)
  • KBC/CBC Payment

De goederen die via deze e-commerce website worden aangeboden vormen louter een aanbod. Er komt slechts een bindende overeenkomst tot stand bij n aanvaarding door Semmatec.


Semmatec is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Alle producten op onze website zijn in voorraad bij de groothandel of bij ons, en worden binnen de 1 tot 4 werkdagen bij u thuis geleverd. 

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

 

De levering gebeurt, afhankelijk van de grootte en het gewicht van de bestelling, door de groothandel, B-Post of onze eigen leveringsdienst.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Semmatec.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Semmatec.

 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Semmatec te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Semmatec.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Zo het gaat om een bestelling van meerdere goederen of onderdelen van een goed die afzonderlijk geleverd worden is dat de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed of onderdeel fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, Semmatec, Wetsberg 48, 3980 Tessenderlo, 0497 42 15 89, [email protected],via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Semmatec heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Semmatec op het bovenvermeld adres.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten van het terugzenden hangen uiteraard af van de grootte en het gewicht van de goederen, alsook van de bezorgdienst waarop de Klant beroep zal doen, zodat Semmatec deze kosten voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling onmogelijk zelf kan ramen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Semmatec zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Geleverde goederen die worden aangesloten of op welke manier dan ook gemonteerd of geïnstalleerd, vallen vanaf dat ogenblik buiten het herroepingsrecht.

 

Enkel artikelen die zich in de originele en ongeopende verzegelde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Semmatec alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen zodra Semmatec  alle goederen van de Klant heeft teruggekregen. Semmatec houdt zich wel het recht voor om 4 % van de totale prijs van de bestelling (inclusief de leveringskosten) af te houden van het bedrag dat aan de Klant wordt terugbetaald en dit ter dekking van de kosten die Semmatec verschuldigd is aan haar betaalprovider, Mollie.

 

Semmatec betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Hieronder wordt begrepen alle goederen die specifiek voor de Klant besteld moeten worden bij de fabrikant.

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met Semmatec,waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Semmatec.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Semmatec zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Herstellingen na de wettelijke garantieperiode

 

Indien de defecten die zich manifesteren na de wettelijke garantieperiode op vraag van de Klant door Semmatec hersteld worden, zal Semmatec de kosten van de herstelling integraal aan de Klant aanrekenen.

 

Indien de Klant een goed opnieuw aan Semmatec bezorgt, met het oog op een herstelling ervan, en wanneer na nazicht blijkt dat er zich geen herstelling opdringt, zullen de kosten van dat nazicht door Semmatec integraal aan de Klant worden aangerekend, met een  minimum van 65 euro.

 

Als de Klant ervoor opteert dat het herstelde goed opnieuw naar hem wordt toegezonden eenmaal het hersteld is, zal de Klant hiervoor tevens de verzendkosten dienen te dragen.

  

Artikel 10: Klantendienst


Semmatec is bereikbaar op het telefoonnummer +32  497 42 15 89, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres: Wetsberg 48, 3980 Tessenderlo. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Semmatec beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

 

Voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Semmatec geldt dat Semmatec, indien Semmatec haar verbintenissen aan de Klant niet zou nakomen, eveneens van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd is van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Semmatec zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 12: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Semmatec respecteert de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Semmatec, Wetsberg 48, 3980 Tessenderlo, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Semmatec, Wetsberg 48, 3980 Tessenderlo, [email protected]

 

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Semmatec heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
Semmatec houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected].

 

Artikel 13: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

Semmatec maakt gebruik van First party cookies.  Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de website van Semmatec zelf,die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. 

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.


Het nalaten op gelijk welk moment door Semmatec om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 

Artikel 15: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Semmatec. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren deze Voorwaarden.


Artikel 16: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

 

Artikel 17: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter


Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.