Algemene verkoopsvoorwaarden Semmatec

 

Ondernemingsgegevens


Semmatec VOF

Wetsberg 48, 3980 Tessenderlo

[email protected]

Ondernemersnummer: 0662.879.489

BTW-nummer: BE0662.879.489

VOF, Semmatec, Wetsberg 48, 3980 Tessenderlo, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt

Bankgegevens

KBC Bank

BE64 7370 4863 6752

KREDBEBB


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Semmatec, een vereniging onder firma met maatschappelijke zetel te Wetsberg 48 – 3980 Tessenderlo, BTW BE0662.879.489, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Semmatec moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij verklaart dat hij de Voorwaarden heeft geraadpleegd en dat hij instemt met de toepasselijkheid ervan, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Semmatec aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Leveringen binnen België zijn gratis vanaf 100 euro. Kosten voor verzending onder de 125 euro bedragen 9,95 euro in België.  Kosten voor verzending naar het buitenland kunnen aangevraagd worden. Retourneerkosten zijn steeds voor rekening van de klant.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijk materiële vergissingen, fouten of leemten in het aanbod binden Semmatec niet. Semmatec is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Semmatec is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.


Alle aanduidingen in de online catalogus en op de e-commerce website, zoals afbeeldingen, afmetingen, capaciteiten, rendementen, kleuren en overige gegevens zijn slechts benaderend bedoeld. Geringe afwijkingen zijn niet voor rekening en risico van Semmatec. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant per mail om vooraf met ons contact op te nemen.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Semmatec. Semmatec kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Online aankopen

 

Na het toevoegen van de gekozen producten in de winkelwagen, dient de Klant zich te registreren of, indien hij zich al eerder registreerde, in te loggen. In de laatste stap kiest de Klant, na het aanvaarden van de algemene voorwaarden, de gewenste betalingsmethode.

 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 

  •          Bancontact/Mister Cash
  •          overschrijving op rekeningnummer BE64 7370 4863 6752
  •          SOFORT Banking
  •          Belfius Direct Net
  •          Kredietkaart (Visa, Maestro, Mastercard)
  •          PayPal
  •          KBC/CBC Payment

De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van een geplaatste bestelling. Geplaatste bestellingen zijn bindend voor de Klant. Bestellingen binden Semmatec slechts na schriftelijke orderbevestiging uitgaande van Semmatec. Door de orderbevestiging of de feitelijke uitvoering van de bestelling komt de overeenkomst tot stand.


Semmatec is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Alle producten op onze website zijn in principe in voorraad bij de groothandel of bij ons, en we streven ernaar om de producten binnen de 1 tot 4 werkdagen  op het door de Klant vermelde adres te leveren. Overschrijding van deze termijn kan echter niet, ook niet na ingebrekestelling, aanleiding geven tot schadevergoeding.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, tenzij er in onderling overleg schriftelijke afspraken worden gemaakt over een levering in het buitenland.

 

De levering gebeurt, afhankelijk van de grootte en het gewicht van de bestelling, door de groothandel, B-Post of door onze eigen leveringsdienst.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk en uiterlijk binnen de 3 dagen na levering schriftelijk worden gemeld aan Semmatec.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Semmatec.Zolang de volledige prijs niet werd betaald, is het de Klant verboden om de producten te verpanden of hen op welke wijze dan ook aan te bieden tot of te gebruiken als zekerheid. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om aan deze producten wijzigingen aan te brengen, deze producten onroerend door incorporatie of bestemming te maken, hen te verkopen of er op welke wijze dan ook over te beschikken. Zolang Semmatec het eigendomsrecht heeft over de producten, zal de Klant aansprakelijk zijn voor het eventuele verlies van of de eventuele beschadigingen aan de producten.

 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Semmatec te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen voor uitsluitend privégebruik online aankopen bij Semmatec.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Indien het gaat om een bestelling van meerdere goederen of onderdelen van een goed die afzonderlijk geleverd worden is dat de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed of onderdeel fysiek in bezit krijgt. Tijdens de herroepingstermijn dient de Klant zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De Klant zal het product slechts in die mate uitpakken en/of gebruiken voor zover nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden, op een zelfde manier als dat in een fysieke winkel mogelijk zou zijn.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Klant, Semmatec, Wetsberg 48, 3980 Tessenderlo, 0497 42 15 89, [email protected], via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) te informeren over  zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Semmatec heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Semmatec op het bovenvermeld adres.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten van het terugzenden hangen uiteraard af van de grootte en het gewicht van de goederen, alsook van de bezorgdienst waarop de Klant beroep zal doen, zodat Semmatec deze kosten voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling niet zelf kan ramen. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Semmatec zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om op zorgvuldige wijze de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Geleverde goederen die worden aangesloten of op welke manier dan ook gemonteerd of geïnstalleerd, vallen vanaf dat ogenblik buiten het herroepingsrecht.

 

Enkel onbeschadigde artikelen die zich in de originele verpakking en in hun originele staat bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de artikelen niet in hun originele verpakking worden teruggestuurd, dan heeft Semmatec het recht om de reële kosten voor een nieuwe verpakking aan te rekenen, ter dekking van de kosten die Semmatec verschuldigd zal zijn aan haar leveranciers. 

Verder behoudt Semmatec zich het recht voor om het objectief gerechtvaardigd inkomensverlies aan te rekenen indien de goederen niet meer als nieuw kunnen worden verkocht of om de terugname te weigeren afhankelijk van de toestand van het teruggestuurde artikel. 

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Semmatec alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen zodra Semmatec  alle goederen van de Klant heeft teruggekregen.

 

Semmatec betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Hieronder wordt begrepen alle goederen die specifiek voor de Klant besteld moeten worden bij de fabrikant.

 

Artikel 9: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering van de producten. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Semmatec zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, dient de Klant aan te tonen dat er sprake is van een verborgen gebrek dat aanwezig was op het ogenblik van de levering.

 

Artikel 10: Herstellingen na de wettelijke garantieperiode

 

Indien de defecten die zich manifesteren na de wettelijke garantieperiode op vraag van de Klant door Semmatec hersteld worden, zal Semmatec de kosten van de herstelling integraal aan de Klant aanrekenen.

 

Indien de Klant een goed opnieuw aan Semmatec bezorgt, met het oog op een herstelling ervan, en wanneer na nazicht blijkt dat er zich geen herstelling opdringt, zullen de kosten van dat nazicht door Semmatec integraal aan de Klant worden aangerekend, met een minimum van 65 euro.

 

Als de Klant ervoor opteert dat het herstelde goed opnieuw naar hem wordt toegezonden eenmaal het hersteld is, zal de Klant hiervoor tevens de verzendkosten dienen te dragen.

  

Artikel 11: Klantendienst


Semmatec is bereikbaar op het telefoonnummer +32  497 42 15 89, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres: Wetsberg 48, 3980 Tessenderlo. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 12: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Semmatec beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie na een schriftelijke ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag alsook een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur
.

 

Voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Semmatec geldt dat Semmatec, indien Semmatec haar verbintenissen aan de Klant niet zou nakomen, eveneens van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd is van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Semmatec zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 13: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Semmatec, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, en – mits u hiervoor toestemming gaf – voor het versturen van nieuwsbrieven en voor reclame- en/of marketingdoeleinden.

 

U beschikt over een aantal wettelijke rechten, o.a. op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie voorzijde identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Semmatec, Wetsberg 48, 3980 Tessenderlo, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Semmatec, Wetsberg 48, 3980 Tessenderlo, [email protected]

 

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Semmatec heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
Semmatec houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over de wijze waarop Semmatec persoonsgegevens verwerkt, [gelieve dan onze privacyverklaring te raadplegen]. Ook kunt u ons steeds contacteren op [email protected].

Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.


Het nalaten op gelijk welk moment door Semmatec om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter


Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd, tenzij de Klant een consument is, in welk geval deze geschillen kunnen worden behandeld door het gerecht dat territoriaal bevoegd is voor de woonplaats van de Klant-consument.